BIODYNAMISK KRANIO-SAKRAL TERAPI – bevissthet og ressonans

Artikkelen er skrevet av Heather Smith,

til norsk ved Augustine Rikkeliva Nygaard

«Den fysiske verden består utelukkende av energetisk informasjon som vibrerer på forskjellige frekvenser. Når vi ikke ser verden som en stor energivev, skyldes det at den vibrerer alt for raskt. Våre langsomt fungerende sanser kan bare registrere «klumper» av denne energien og aktiviteten. «Klumpene» blir til «stolen» – «min kropp» – «vann» – og hvilken som helst annen gjenstand i det synlige universet.»
Deepak Chopra

For å sette ting inn i en forståelsesramme, gir jeg her en veldig kort beskrivelse av de forskjellige retningene innen kranio-sakral terapi (KST).
I Danmark er det ikke vanlig at osteopater, kiropraktorer eller leger bruker osteopatisk kraniebehandling. Hvis vi ser utenfor Danmarks grenser, undervises det i mange former for KST som stort sett ikke finnes i Danmark.

Disse forskjellige tilgangene til KST er alle virkningsfulle, og man kan kanskje si at det ikke finnes noen metode som er «mer riktig» enn andre til å hjelpe kroppen til selvhelbredelse.
Det handler kanskje dypest sett om å ikke låse seg fast i en bestemt metode og glemme at all helbredelse er universell og uten tilhørihet, og at vi lever i et kreativt univers i konstant forandring.
Ethvert øyeblikk er nytt, og kroppen og psyken vår utfolder og forandrer seg hele tiden. Det er mitt håp at vi som behandlere åpner oss for denne kreative utfoldelsen med ydmykhet og respekt.

I den følgende beskrivelsen av de tre grunnleggende KST-retningene, understrekes det at de er svært korte, og derfor også mangelfulle.

Det er 3 grunnleggende, primære retninger retninger i KST:

Biomekanisk KST
Funksjonell KST
Biodynamisk KST

Alle retningene er en del av Dr. W. Sutherlands (1873-1954)utforskning og overlevering, selv om han ikke brukte disse betegnelsene selv – de er kommet til senere.
Sutherland brukte 50 år på å utvikle det han først kalte Cranial Osteopathy, og senere hans Cranial Concept. Betegnelsen Cranial-sacral-therapy oppsto først da Dr. J. Upledger begynte å undervise andre enn leger og osteopater i faget.

Dr. Sutherlands arbeid ble til å begynne med undervist som mekanisk manuell terapi, og var basert på de første studiene og kartleggingen hans av kranieknoklenes bevegelser.
Han kalte dette «Primary Respiratory Mechanism», etter hans tilfeldige oppdagelse av at hele kraniet var «designet» til å lage en respiratorisk bevegelse.
Denne forståelsen bygger på en strukturell funksjonsmodell, og fungerer som et mekanisk system hvor hjernens bevegelser skaper en mekanisk bevegelse av knoklene. Dette er den bevegelsen vi kaller kranierytmen, som uttrykkes ved fleksjon/ekstensjon.
Sutherland kalte spheno-basilar-leddet (SBJ) kraniets «gear», fordi alle de andre knoklene beveger seg i forhold til SB-leddet i sekundære bevegelser som:
sidebøy, torsjon, lateral forskyvning, loddrett(vertikal) forskyvning, dekompressjon og kompressjon.
Disse bevegelsene kalles for lesjoner hvis de er låst i en bestemt bevegelse.

Biomekanisk KST baserer seg på å teste knoklenes bevegelse og så rette eventuelle lesjoner ved en direkte eller indirekte korreksjon. Som en del av den biomekaniske behandlingen brukes også stillepunkt, som settes i gang av behandleren.
Tilgangen til kroppen er mekanisk ved at «det som er feil skal rettes».

Det har i ettertiden oppstått flere varianter av å bruke og å ikke bruke, stillepunkt.
Sutherland selv la stor vekt på ikke å tilføre kroppen et press/en kraft utenfra.

Funksjonell KST skiller seg fra den biomekaniske ved at man ikke tar hensyn til fleksjon/ekstensjon, man arbeider ikke i motstand, man overdriver ikke bevegelsen, det presses ikke ut over grensen, holdes ikke ved grensen, og det gis ikke stillepunkt.

Behandlingen er fortsatt orientert rundt sph-basilar-leddet, hvor bevegelsene evt testes, men i selve behandlingen støttes bevegelsen slik den nå er, og det ventes på at spenningen løsner.
Klienten bruker samtidig pusten som hjelp til avbalansering, – og også til ytterligere avbalansering av det autonome nervesystemet ved en evt sympatisk dominans (stress), slik at man demper stressrefleksene.
På denne måten lager kroppen sitt eget «stillepunkt» uten at behandleren setter det i gang.

Det er også her mange varianter av de funksjonelle metodene – hvor det også arbeides med bindevevet og væsken, og en dyp intuitiv «lytting» inn i systemet.

Sutherland låste seg ikke fast i en bestemt metode, og hans Cranial Concept fortsatte å åpne og utvikle seg hele hans liv. Etter å ha hatt fokus på knoklenes bevegelser og rettet lesjoner, utfoldet han sansning seg til å kjenne bevegelsene i falx, tentorium og Dura Mater. Sutherland la disse delene til sin forståelse av Primary Respiratory System, og kalte bevegelsen av dura mater for Reciprocal Tension Membrane (RTM).

Som 75-åring begynte Dr. Sutherland å behandle ut fra det han kalte «The Tide». Han forholdt seg lyttende til kroppen, og sluttet samtidig helt med å teste for lesjoner.
Han sanset det han kalte en «intelligens» som skapte alle bevegelser/rytmer i kranio-sakral-systemet som helhet.
Etter å ha oppfattet kroppen som en materialistisk struktur av forskjellige vev – som knokler, bindevev og væsker, – var det vanskelig å finne ord for det han sanset.. Det var en slags livskraft, som han kalte  «The breath of life». Han opplevde det som om det var denne helende og terapeutiske kraften som utførte korreksjonene, og at «the Breath of Life» hadde sin egen rytme og intelligens og var mer grunnleggende enn pusten.
Etter dette, sa han at arbeidet hans ikke handlet om teknikker eller metode, men om å lytte og være til stede.
«Be still and know I am» står det på Dr. Sutherlands gravsten – hvilket interessant nok, kunne være en setning man fant i en bok fra i dag om Mindfulness, – eller i en av Eckart Tolles bøker om å leve i nuet.

Rollin Becker, James Jealous og Franklyn Sills har i ettertid utviklet denne tilgangen til kroppen. Det er Franklyn Sills som etterhvert har kalt dette for Biodynamisk Cranial Therapy.
I den videre utviklingen har fokuset bla.a. vært på de forskjellige måtene «Breath of Life» manifesterer seg – som dynamic stillness, fluid tide, long tide, midtide og cranial wave(ks-rytmen).
Disse ulike rytmene representerer alle forskjellige bevissthetsaspekter og har en «ut-og inn-pust» i sitt eget tempo. De kan kjennes overalt på kroppen, og de ses på som en rytme manifestert i flere rytmer, som et hologram, hvor alle deler inneholder helheten.

«The Breath of Life» ses på som uttrykk for universets kreativitet – en intelligens som gjennomstrømmer universet, og som alle ting organiserer seg rundt.
Vi ser dette beskrevet i nesten alle spirituelle retninger, som f.eks Prana-energi, Chi/qi-energi fra Taoisme, og i Tibetansk medisin snakker man om vindkraften.
I den biodynamiske forståelse, og i flere av disse spirituelle tradisjonene, ses cerebrospinalvæsken som kroppens energireservoar. Denne væskens pulsering/rytme opfattes som et uttrykk for livsenergien – som hele tiden fornyer og forandrer seg.

Behandlerens trening i den biodynamiske praksisen er å forfine nervesystemet sitt til å kommunisere med «The Breath of Life», og å være til stede i sin berøring – i en åpen og «non-doing» tilstand. Hele ideen er å ikke påføre kroppen noe, men istedet forholde seg lyttende og i resonans med klienten.

Rolin Becker beskriver hvordan behandleren skal legge egoet på hyllen og slutte med å være behandleren. Klienten er ikke lenger klient, men behandler og lærer. Han gikk enda lengre, og sa at hvis man bare lyttet til klientens ord, emosjoner og ego, får man ikke det sanne bildet – det er nødvendig å trenge bakom maskene, – og så forsvinner klienten også.
«Get out of the way and be in tune with the experience», sier han. Han mener også at anatomien/fysiologien varierer hos klientene, og at det ikke er mulig å bruke like teknikker/regler til behandling. Han betraktet seg selv som en anatomistudent hver gang han behandlet!

I praksis har Biodynamisk KST like mange varianter som de andre retningene.

Hjertet i biodynamisk KST er likevel en dyp ressonans med «The Breath of life» og behandlerens evne til å være tilstede med den. Og at kroppen trenger en bevisst, tilstedeværende berøring for å mobilisere seg selv.
Dette må være en berøring som kjenner den iboende sunnhetstilstanden, som kjenner anatomien/fysiologien som kommuniserer til behandleren, og som kan se og kjenne helheten.
Grunnen til at ubalanser oppstår, er nemlig at en del av klienten har mistet sin relasjon til helheten. Behandlingen handler om å reetablere kontakten med helheten.

Det analyseres ikke i behandlingssituasjonen, man venter istedet på hva som utfolder seg.
Det er ikke noe ønske om å forandre på en bestemt måte, fordi man som behandler ikke kan vite hva som er best.
Det er ikke noe ønske om et bestemt resultat, istedet inviteres «The Breath of Life» til å utfolde seg.

Det opprinnelige Matrix( som betyr stam-mor på latin) – er en annen gjennomgripende platform i biodynamisk KST. Den opprinnelige Matrixen er «blue-printet» vårt, som var tilstede ved unnfangelsen, da cellene våre begynte å forme den fysiske kroppen.
Det var Dr. James Jealous som gav dette blueprintet navnet «The Original Matrix», og senere er det, interessant nok, blitt en del av forståelsen innen kvantefysikken.
(Hvis du er nysgjerrig på mer omkring den opprinnelige Matrix, anbefales filmen «The living Matrix – a film on the new science of healing» )

De svært anerkjente embryologene Dr. Blechschmidt og Gasser, er inne på at det ikke bare er genene som avgjør hvordan cellene organiserer seg. De mener at det også er et overordnet organiserende prinsipp til stede som transporteres via væsken til alle cellene i kroppen.

I biodynamisk KST ses det som universets uttrykk som former seg fra fødsel til død – og hele livet former cellene seg ut fra dette bluprintet. Med andre ord er det livsenergien, Chi, Prana, eller ganske enkelt energien, som organiserer cellene til å skape kroppen. Et av målene i biodynamisk behandling er å være fasilitator for gjenskapelsen av den patalogiske delen som er ute av balanse i forhold til det opprinnelig Matrix/Blueprint.

Franklyn Sills sier: «No matter how desperate the situation, the information of the whole – its inherent ordering principle, or blueprint – is still available in each part if it can be accessed»

Man kan jo stille seg spørsmålet om den ene av disse tilgangene til KST er bedre enn en annen? Vi kan velge å forholde oss åpne for organismens selvutfoldende kreative intelligens.

På Institutt for Biodynamisk kranio-Sakral Terapi har vi valgt å arbeide med den biodynamiske tilgangen og ta utgangspunkt i å være åpne og lydhøre i samarbeid med livets kreative intelligens.
Vi jobber multidimensjonalt med helheten i et konstant forandringsflow, hvor metode og teknikk ikke blir dogmatisk.
Grunnlaget er fortsatt kroppens ABC i form av anatomi/fysiologi og det å kjenne de forskjellige vevene i kroppen – og samtidig forholde seg åpen for den dynamiske utfoldelsen av organismen – som gjennomstrømmes av energi hvert eneste øyeblikk.
Vi jobber helhetsintegrerende både med kroppens og sinnets mange aspekter.

I Biodynamisk KST trenes evnen til persepsjon/sanseobservasjon gjennom berøring, slik at kroppens historie, ressurser, anatomi og iboende sunnhet kan utfolde seg.
Som terapeuter har vi det ofte travelt med å «gjøre noe» med kroppen. Vi fokuserer på strukturelle funksjoner og bruker vår tekniske kunnskap til å «fikse» med. Denne type tilgang har sin primære ppmerksomhet på å løsne spenninger i de forskjellige vevene og kanskje påvirke KS-rytmen og væsken.
I biodynamisk KST jobbes det også på denne måten, men det gjøres ut fra en forståelse av den energetiske dynamikken som ligger bak den fysiske strukturen.

I utdannelsen til Biodynamisk KS-terapeut undervises det både i de fysiologiske og energimessige sammenhengene i kroppen. Utdannelsen bygger på en vifte av alle elementene fra utviklingen innen KST og på den nyeste viten omkring kropp-sinn-forbinnelsen.

Biodynamisk KST er ikke et behandlingssystem, men en terapeutisk kunst, hvor det arbeides individuelt med den enkeltes helt unike vesen.

For å kunne oppfatte disse subtile signalene fra kroppen, trenes det på å «tune» sitt nervesystem til å lytte, kommunisere og samarbeide med de selvhelbredende kreftene i organismen – og ikke å pådytte, tvinge eller forsere en helingsprosess som ikke er bæredyktig.

Man lærer med andre ord å kommunisere og snakke med kroppen, og utvikler verktøy til iakttagelse, nærvær og transformasjon via berøring, kropp og bevissthet. Denne formen for dyp «lytting» inn i kroppen skjer utenfor den mentale bevissthet og uten analyse rundt hva som er best å gjøre.

Behandleren trenes i å la den mentale strømmen av tanker og analyse bli stille og å hvile i stillheten, slik at det skapes plass til klientens egen høyere intelligens. I dette rommet av stillhet åpner det seg et ordløst rom, hvor sansning, kroppsfornemmelse og kroppsbevissthet kan få plass til å uttrykke seg.
Dette trener samtidig klienten i å kjenne bakom det aktuelle symptomet, smerten eller traumet.

Vi har vennet oss til å bearbeide og forklare med ord ut fra det mentale.

Under en biodynamisk KSTbehandling jobbes det uten å «vite på forhånd». Dette kan gi adgang til ellers vanskelig tilgjengelige «inteligens-ressurser» i kroppen.
Når man arbeider uten fastlagt protokoll og teknikker, må man tørre å bevege seg på ukjent og usikker grunn uten oppskrift. Treningen består her av å lære å oppfatte og å stole på, de signalene som kommer fra den kreative intelligensen i kroppen. Disse signalene uttrykker seg mye raskere enn tanker, og det krever trening å forfine sensitivitet sin til å fange opp det som nå uttrykker seg. Under denne treningen styrkes også intuisjonen og gjør det lettere å oppfatte nyansene i «nuet».

Å kunne være her, akkurat nå, med alle sansene åpne, øker evnen til å fange opp flere signaler.
De automatiske tankene som hele tiden må analysere og vurdere trer i bakgrunnen. Dette gjør det enklere å være i en åpen, lyttende bevissthet – i en «non-doing» og «non-knowing» tilstand.
I denne tilstanden kan vi oppnå mer med mindre og tillate klienten å folde seg ut i sitt eget tempo.
«Be still and know I am».

Utdannelsen er ikke bare en utdannelse i å hjelpe og behandle andre. Den styrker din selvinnsikt ved å gi en bedre forståelse av sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser, og styrker bevissthet og intuisjon.

Som en del av denne treningen inkluderes meditative metoder, bla.a. Mindfulness, pusteøvelser, visualisering og dybdeavspenning som hjelp til å integrere kroppen, sinnet og det spirituelle. Denne formen for trening optimerer måten å behandle på, og gjør behandlingen dypere og mere effektiv fordi den jobber dypt inn i sammenhengen mellom kropp og bevissthet.

I tillegg til å være effektiv i forhold til fysiske smerter og ubalanser, er biodynamisk KST virkningsfull overfor tilstander utløst av stress, angst og depresjon hos voksne og barn.

« Hvis vi kan akseptere at det er en iboende balanse i naturen, i oss, i livet – kan vi slippe litt av kontrollen, litt av utålmodigheten etter at ting skal utvikle seg i vårt tempo, på vår måte. Hvis vi klarer det, blir det mer plass til andre krefter, og vi må faktisk anstrenge oss mindre.»

– Charlotte Mandrup